ឱកាសសិក្សាភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ! សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) បើកថ្នាក់ពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំង សម្រាប់សិស្ស-និស្សិត មន្ត្រីរាជការ និងសាធារណជន ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង សម្រាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវ ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ ទំនាក់ទំនងការទូត និងចង់ទៅរស់នៅប្រទេសប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង។ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍ 30% គ្រប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំង។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាស័យដ្ឋាន វិថីណ័រប្រីត ១០១៩ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ 023 987 335/ 023 993 276 / 060 3333 46 / 093 777 991
Grande opportunité d’apprendre le français à l’Université du Cambodge ! L’Université du Cambodge (UC) propose différents cours de français aux apprenants désireux d'effectuer des recherches, de communiquer au quotidien, de s'en servir pour les relations internationales et de vivre dans des pays francophones. Inscrivez-vous dès maintenant. L’UC offre une remise de 30% pour tout le programme. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux 023 987 335 / 023 993 276 / 060 333 346 / 093 777 991 Big opportunity to learn French at the University of Cambodia! The University of Cambodia provides different French courses to learners in needs for research, everyday communication, and international relation and for living in French speaking country. Please register from now on. The University of Cambodia offers 30% of scholarship for all French programs. For more information, please contact us by 023 987 335 / 023 993 276 / 060 333 346 / 093 777 991
Past Events View All >
The Center for English Studies (CES) FINAL ROUND OF SPEAKING CONTEST Saturday 25th February 2017ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) Part4ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) Part3
ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) Part 2ក្លឹបបាល់ទាត់បុត្រសម្ព័​ន្ធ (BP FC) vs សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC)The Center for English Studies (CES) FINAL ROUND OF SPEAKING CONTEST (Part2) Saturday 25th February 2017