សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី

ស្តីពីការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ៥០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង :

admission@uc.edu.kh ឬ 023 993 276/093 777 576/095 692 111/060 333 346

Upcoming Events

University Chancellor

Profile | Message | Speeches

University President

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
The 22th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Jackie Chan, Hong Kong/Hollywood Actor, with its twenty second Honorary Doctorate in Arts and Humanity in 2009. The 21th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Mr. Akishige Tada, Chairman, Press Net Japan, President and CEO, Nishinippon Shimbun, Fukuoka, Japan, with its twenty first Honorary Doctorate in Humanity in 2009.The 20th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Dr. Achyuta Samanta, Chancellor and Founder KIIT University, India, with its twentieth Honorary Doctorate in Humanity in 2009.
Sat, 24 Oct 2020: Today, Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia (UC), met with UC’s faculty members to brief them on recent developments of the university as well as to discuss the preparations for the upcoming Term 1, Academic Year 2020-2021.ស្តីពីរការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ ២០២០ចំនួន ៥០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រThe 19th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Aaron J. Ciechanover, Nobel Laureate for Chemistry, with its nineteenth Honorary Doctorate in Science in 2009. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree