ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង “សភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា - UC Student Senate (UCSS)” អាណត្តិទី១១ ឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។
Past Events View All >
វីដេអូស្ដីពី ពិធីជួបជុំសហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧Sharing Experiences in Learning and Passing Scholarship at UC, College of LawSharing Experiences in Learning and Passing Scholarship at UC, College of Law
Welcome Message from outstanding UC Students, College of Lawវីដេអូស្ដីពី ការផលិត Logo របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) និងការតម្លើងរួចជាស្ថាពរ ។ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង “សភានិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា - UC Student Senate (UCSS)” អាណត្តិទី១១ ឆ្នាំ២០១៧ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ។