វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum [EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹងនិង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ព្រមទាំងការដាក់ ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
The 7th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Keat Chhon, Senior Minister and Minister of Economy and Finance, Royal Government of Cambodia, with its fourth Honorary Doctorate in Development Economics in 2005.
The 6th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Keat Chhon, Senior Minister and Minister of Economy and Finance, Royal Government of Cambodia, with its fourth Honorary Doctorate in Development Economics in 2005.
The 5th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Lord George Carey, Former Archbishop of the Canterbury, London, England, with its fifth Honorary Doctorate in Humanity in 2005.
The 4th Recipient:The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Keat Chhon, Senior Minister and Minister of Economy and Finance, Royal Government of Cambodia, with its fourth Honorary Doctorate in Development Economics in 2005.
ការថ្លែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ ដោយឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សា រ៉ាត់
Welcome to the College of Media and Communications
The 3rd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Masajuro Shiokawa, former Minister of Finance of Japan, with its third Honorary Doctorate in Humanity in 2004.
The 2nd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Dr. Rikhi Thakral, Executive Director of the Thakral Group of Companies, with its second Honorary Doctorate in Humanity in 2004.

Total: 1374

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches