សូមរីករាយស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាពិសេសផ្ញើជូននិស្សិត ព្រមទាំងសាស្ត្រាចារ្យ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា។


Our Activities
សកម្មភាពនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
កម្រងសកម្មភាពសម្ដែងរបាំគែន របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២
សកម្មភាពថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
សកម្មភាពថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
កម្រងរូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចតាមសាកលវិទ្យាល័យ របស់បវរកញ្ញាឯកកម្ពុជា មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
សកម្មភាពថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
សកម្មភាពថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្ស និងសិស្សានុសិស្ស ដែលទើបតែជាប់បាក់ឌុប បានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ក៏ដូចជាដាក់ពាក្យ ប្រលងអាហារូបករណ៍។
នៅថ្ងៃទី២៩ និង ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១; សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្តើមឡើង នូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលហាត់ការ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សម្រាប់ និសិស្សិតហាត់ការទាំងអស់នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

Total: 1477

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches