ស្វាគមន៍មកកាន់មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា-ផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៏៥០% គ្រប់ជំនាញសិក្សា ២០០០កន្លែងទៀត។


Our Activities
H.E. Ms. Felicidade de Sousa Guterres, Ambassador of the Democratic Republic of Timor-Leste
Prof. Wing Thye Woo, Distinguished Professor in the Department of Economics
Prof. Jeffrey Sach, University Professor at Columbia University and Advisor to the United Nations...
Entrance Examination for AA, BA and MA Students on August 31, 2020 #UCCambodia
29 Aug 2020: Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, gave a good talk today to the interns on the topics related to work ethics, working experiences and how to get the most from the internship program. This prestigious lecture is part of the Internship Training Program of The University of Cambodia.
Friday, 28 August 2020: This afternoon, Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, taught a special course on the development of soft skills for young people who wanted to get ahead in Cambodia and in the world out there.
on the Conferment of the Honorary Doctoral Degree at The University of Cambodia on January 10, 2020
Mr. Jackie Chan, UNICEF/UNAIDS Goodwill Ambassador and Hong Kong/Hollywood Actor, received a bouquet of flowers from LCT Khem Rany, Member of the Board of Trustees and Vice President in charge of General Affairs of The University of Cambodia (UC

Total: 1374

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches