(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិការអាហារូករណ៍ ស្តីអំពី “ការជ្រើសរើសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងឱកាសទទួលបាន អាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា” ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ចូលរួមដោយសេរី!


Our Activities
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 6, 2017. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
Orientation on Foundation-Year Programs.
The Interesting from Ms. San Thida about the experience at EU_SHARE program
លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍១០០%​ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
The scholarship examination results are going to be released on 31st October 2017 at 2:00PM. Don't forget to come and see the results at The University of Cambodia!
សកម្មភាពសិស្សកំពុង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។
On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the How to Write Quality Research Papers” short course, which will be held on Saturday, October 28, 2017 from 8:00 AM to 11:00 AM, 10th floor, Research Room with an admission fee of $5.00. If you would like to participate, please come and get the registration form in SCDC’s office on the 1st floor behind the Admission’s Office.
សកម្មភាពសិស្សកំពុង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

Total: 1434

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches