(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី២) Scholarship Forum [EPS02]


Our Activities
College of Education welcomes all new students to register for Term 2 every day with the Presidential Scholarships for Bachelor’s Degree 50% and Master-PhD 60% as a whole program.
The University Career Fair 2017 at the The University of Cambodia. Come to join and seek the opportunities to be employed from 1-2 December, 2017
ការតាំងពិព័រណ៍ការងារ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សូមអញ្ជើញចូលរួម ដើម្បីទទួលយកឱកាសការងារទាំងអស់គ្នា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ និងទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧
កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា
Career fair 2017 at The University of Cambodia. Please come to visit now from 1-2 December 2017.
Career fair 2017 at The University of Cambodia. Please come to visit now from 1-2 December 2017.
UC Students! Are you interested in getting a scholarship to study in Australia? Come join us today in the Australia Room on the 9th floor from 10am-11am to hear the Australian embassy talk about scholarships. See you there!
The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term for Japanese language programs, we are now offering special scholarships to all students. For further information, please feel free to contact us.

Total: 1536

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches