(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(វគ្គ៥)ScholarshipForum[EPS05]ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ។


Our Activities
Phnom Penh, 27 April 2017: Writing and Storytelling Competition 2017 to high school students and 1st & 2nd year university students in Cambodia of The Center for English Studies (CES) of The University of Cambodia(UC).
The Forum for Success II, 2017 this morning 27th April, 2017. The topic is Why Understanding Law Is Important to You and Your Success.
Writing and Storytelling Competition
Phnom Penh, 27 April 2017: Rt. Hon. John Key, Former Prime Minister of New Zealand meets with Scholarship Students supported by Dr. Haruhisa Handa, Chancellor of The University of Cambodia at conference room, 2nd Floor of the UC main building.
Phnom Penh, 27 April 2017: The University of Cambodia (UC) in close cooperation with the Embassy of New Zealand in Phnom Penh officially inaugurated the
“The Forum for Success II, 2017" this morning 27th April, 2017. The topic is "Why Understanding Law Is Important to You and Your Success". Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
Ambassador of India visits The University of Cambodia (UC) and the naming of the India Room at UC
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs under the topic of Me and The World: Why Understanding Global Issues Is Important this morning 25th April, 2017. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches