ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
ត្រូវរាយការណ៍តែព័ត៌មានណាដែលទទួលបានពីប្រភព ច្បាស់លាស់ ជៀសវាងការបន្ថែមយោបល់ លុប និងបំប្លែងពីខ្លឹមសារដើម
ខ្ញុំបាទឈ្មោះជី មករា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រតូនីហ្វឺណាន់ដេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា ជំនាញ៖ ទីផ្សារ ជាសិស្សមកពី ខេត្តកំពង់ចាម។
Quotes about Education
Quotes about Education
ការអានគឺជាការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជនៃបញ្ញា! យល់ស្របទេ?
ខ្ញុំបាទឈ្មោះឡង់ រ៉ូយ៉ាល់សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅភាសាបរទេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា ជំនាញ៖ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
Quotes about Education
នាងខ្ញុំឈ្មោះឈី ស៊ាយ៉ី សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាពាណិជ្ជសាស្រ្តតូនីហ្វឺណាន់ដេស នៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា ជំនាញ៖ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជាសិស្សមកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

Total: 1035

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches