កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
The University of Cambodia and U.S. Embassy jointly organized a Panel Discussion on “Crossing Culture: the Cambodian-American Experience” on Wednesday, March 29, 2017, at the Conference Center on the 5th floor. Then, they held the inauguration of the United States of America Room by His Excellency William A. Heidt, Ambassador of the United States of America to the Kingdom of Cambodia at the Ninth Floor.
On February 23th, 2018, The University of Cambodia held the fifth day of Final Centralized Examinations for Term I, 2017-2018. Good luck to all students!
On February 22th, 2018, The University of Cambodia held the fourth day of Final Centralized Examinations for Term I, 2017-2018. Good luck to all students!
The University of Cambodia warmly welcomed the 10-member EU-SHARE scholarship students from Myanmar and Indonesia to study for one semester at The University of Cambodia on March 20, 2017.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្សានុសិស្ស និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បើកវគ្គសិក្សាភាសាថៃទាំងថ្នាក់ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2018 ខាងមុខនេះ។
The University of Cambodia hosted a Distinguished Public Lecture on “Australia's long-term partnership with Southeast Asia, including Cambodia” by Her Excellency Angela Corcoran, Australian Ambassador to the Kingdom of Cambodia, and Inauguration of the Australia Room on March 2, 2017.
The Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia hosted the Final Round of the Speaking Contest with 17 participants. Only the top six candidates were selected on February 25, 2017.
On February 20th, 2018, The University of Cambodia held the second day of Final Centralized Examinations for Term I, 2017-2018. Good luck to all students!

Total: 847