កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាខ្មែរ)

The University of Cambodia
College of Arts, Humanities and
Languages
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
The Center for English Studies (CES)
ខិត្តប័ណ្ណ (ភាសាអង់គ្លេស)

The University of Cambodia
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business School of Graduate Studies

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
ការបោះពុម្ពរបស់សាកលវិទ្យល័យ កម្ពុជា

The UC Working Paper Series (WPS)

The UC Occasional Paper Series (OPS)

The Cambodian Journal of
International Studies 2017

The Cambodian Journal of
International Studies 2016
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
ការប្រឡងអាហារូបករណ៍ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ ដែលបានមកប្រឡងអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ ហើយបានភ្លេចកាបូបសម្ភារៈ សូមមកយកសម្ភារៈទាំងនេះនៅការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាននៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។​ សូមអរគុណ!(ផ្សាយផ្ទាល់÷) ការប្រឡងអាហារូបករណ៍ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ វិញ្ញាសា: វប្បធម៌ទូទៅ
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) ការប្រឡងអាហារូបករណ៍ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ វិញ្ញាសា: ភាសាអង់គ្លេសបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ប្រឡងអាហារូបករណ៏ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់បណ្ឌិត សម័យប្រឡងៈ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលវេលាៈ ម៉ោង ៨ៈ០០ព្រឹក - ម៉ោង ១១ៈ១៥ព្រឹក មណ្ឌលប្រឡងៈ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ប្រឡងអាហារូបករណ៏ កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សម័យប្រឡងៈ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពេលវេលាៈ ម៉ោង ៨ៈ០០ព្រឹក - ម៉ោង ១១ៈ១៥ព្រឹក មណ្ឌលប្រឡងៈ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា