សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី១(A) ចាប់ផ្តើមសិក្សាពីថ្ងៃទី២៣ខែតុលាឆ្នាំ២