ពិធីការពារនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត:ព្រឹកថ្ងៃទី7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 សាលាតេជោសែនកិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១៤ វគ្គទី២ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ២២ វគ្គទី២ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ សូមសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា!!! #UCCambodia
MA student at College of Education at The University of Cambodia (UC)
PhD student at College of Education at The University of Cambodia (UC).
Pre-graduation photoshoot of Batch 2 students
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)
UC President's Meeting with the Interns of The University of Cambodia under “The UC Internship and Soft Skills Training Program,” on Saturday, 8 August 2020. All of the interns have great ambitions and desires to succeed in life and in their respective careers. The key message of Dr Kao Kim Hourn, UC President, for the interns is to have good habits and working ethics, to keep learning and expanding their knowledge as well as acquiring working experience. With peace, stability and development in Cambodia today, they have the best opportunity for their future. Wishing them all the best, with much succ
Pre-graduation photoshoot of Batch 2 students
Bachelor's Degree at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia (UC)

Total: 1350

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches