ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ សកម្មភាពសិស្សកំពុងពិនិត្យមើលឈ្មោះដើម្បីត្រៀប្រលងអាហារូបករណ៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
Phnom Penh, September 5, 2017 Undergraduate Midterm Centralized Examinations, Term 3, 2016-2017
Phnom Penh, on 25 August 2017: The 18th CES Graduation Ceremony was presided by Dr. Kao Kim Houn, Founder and President of The University of Cambodia.
Phnom Penh, 26/08/17: The 18th CES Graduation Ceremony was presided by Dr. Kao Kim Houn, Founder and President of The University of Cambodia (UC).
Phnom Penh, 25th August 2017, "Inauguration of The European Union Room".
H.E. George Edgar, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary and Head of the Delegation of the European Union to the Kingdom of Cambodia and Lecture on ''The EU and Cambodia''.
August 25, 2017, The University of Cambodia-UC welcomed Japanese students from Meisei University to visit and share their experiences with Cambodian students.
The University of Cambodia would like to congratulate Sob Sreytoch who is the winner of the 100% full Scholarship from The University of Cambodia through the Lucky Draw which took place on 16th August 2017.
Phnom Penh 19 August 2017, The 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program.

Total: 1384

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches