ភ្នំពេញថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង (I-Track) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
On June 09, 2017, The University of Cambodia met with representatives from the Awards for Training and Higher Education and the City Metropolitan College of Singapore to discuss ways of future collaboration.
ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានសហការជាមួយ ទីសា្នក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "វិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមមូលដ្ឋាន" ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។
Phnom Penh, June 8th, 2017 Naga World presentation on "How to be Successful in Seeking a Job"
Maybank Go Ahead Challenge- MGAC2017 Campus Level at The University of Cambodia
Naga World presentation on "How to be Successful in Seeking a Job"
The UC Horticulture Club (UCHC) is now in a full swing to make the UC campus beautiful and clean.
Phnom Penh, 07th June 2017, On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the “How to keep students highly motivated in learning” short course, which will be held on Thursday, June 08, 2017 from 2:00 PM to 5:00 PM in Room 508, 5th floor.
Part 2, Cambodia Economic Update April 2017

Total: 1293

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches