លោក Yusaku Hirayama និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu ប្រទេសជប៉ុន


Our Activities
The 1st prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “Why I love UC.”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
On 11 August 2017 the Skills and Career Development Center (SCDC) held an
The University of Cambodia distributed information at Chey Tha Vy School to students who are preparing for the Grade 12 examination. Image may contain: 6 people, people standing Image may contain: 5 people, people sitting Image may contain: 3 people, people standing Image may contain: 1 person +14
Phnom Penh, August 9, 2017 at 14.15 pm, The University of Cambodia received Dr. Mridul Hasarika, Vice Chancellor of Gauhati University of Gauwahati, Assam state, India and Dr. Prof Nani Gopal Mahanta, Head of the Department of Political Science of Gauhati University at the TSS Office.
សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ចូលរួមក្នុង«ពិធីបួងសួង និងអបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់សំបូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក»...

Total: 1425

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches