សកម្មភាពសិស្សកំពុង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។


Our Activities
Miss. Chhum Phallin
Meet Mr. Huot Sithan, CMC’s faculty member
ស្ដាប់ប្អូនស្រី នី ខេមា និយាយអំពី "ហេតុអ្វីគាត់ធ្វើជានិស្សិតហាត់ការនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា?"
ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The 40th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Tan Sri Dr. Tony Fernandes, Group Chief Executive, AirAsia Group, with its fortieth Honorary Doctorate in Management in 2017.
The 39th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Prof. Din Merican, Associate Dean, Techo Sen School of Government and International Relations, with its thirty ninth Honorary Doctorate in International Relations in 2016. #UCCambodia #UC_Honorary_Doctorate_Degree
The 38th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Dr. Philipp Rosler, Member of the Managing Board and Head of the Centre for Regional Strategies, World Economic Forum, with its thirty eighth Honorary Doctorate in International Relations in 2015.
The 37th Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Oknha Dr. Chear Ratana, Director of the Union Commercial Bank, and Chairman of Akphiwat Ratana Visal Co., Ltd, with its thirty seventh Honorary Doctorate in Business Development in 2014.

Total: 1432

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches