សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
" I have a dream, and I dare to my dream. How about you? "
International student’s experience at The University of Cambodia
Choose your future, Choose Tony Fernandes School of Business
The TFSB Students' Short Video Marathon
អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ៥០០ កន្លែង ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជួបគ្នាឆាប់ៗនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and..........
H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and..........
Speech of H.E. Dr. Dioniso da Costa Babo Soares, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste, on the Conferment of the Honorary Doctoral Degree in International Relations at The University of Cambodia on June 5, 2019

Total: 1374

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches