(ផ្សាយផ្ទាល់៖) វេទិកាអាហារូបករណ៍(ភាគទី២) Scholarship Forum [EPS02]


Our Activities
Announcement on The University of Cambodia Now Offering Over 1,400 Scholarships for 2017-2018
សិស្សនិទ្ទេ A ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧នេះ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៏ ១០០%
In the morning of 6th October 2017, the Founder of Oasis of Hope Organization with 11 volunteer students from Taiwan came to pay a visit at The University of Cambodia for the purpose of sending the students to get their higher education degree at The University of Cambodia in the future.
On October 06, 2017, The University of Cambodia-UC met with Prof. Dr Aung Myint , representatives from Mandalay University, Myanmar to discuss ways of future collaboration.
Student To Employee by the Effective Business Management Co., Ltd
The United Nations Lecture Series: "The Agenda 2030 for Sustainable Development"
The United Nations Room Inauguration.
ឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅក្នុងកិច្ចសំភាសន៍របស់លោក កុសល ច័ន្ទសក្កិវិទូ ប្រធានការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈ ទំនាក់ទំនង និងអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Total: 1472

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches