កម្មវិធីប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនានទី១៦ វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មណ្ឌលប្រឡង : សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា


Our Activities
សួស្តី UCers ទាំងអស់គ្នា ក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ អ្នកណាចាប់អារម្មណ៌ ចង់ក្លាយជាតំណាងដឹកនាំសភានិស្សិតអាណត្តិទី 13 ដែរទេ? អ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលតំណាងនិស្សិតរាប់ពាន់អ្នករបស់ UC ហើយថែមទាំងមានឱកាសជាច្រើន...
The University of Cambodia- Guangxi University of Foreign Languages Exchange Program Study Tour of professors and students from Guangxi University of Foreign Languages on Khmer Culture and Language held on 18th January 2019 Venue: Cambodia Hall on 10th Floor, UC Hosted by the School of Foreign Languages
Closing session: The University of Cambodia- Guangxi University of Foreign Languages Exchange Program Study Tour of professors and students from Guangxi University of Foreign Languages on Khmer Culture and Language held on 18th January 2019 Venue: Cambodia Hall on 10th Floor, UC Hosted by the School of Foreign Languages
Session 3: The University of Cambodia- Guangxi University of Foreign Languages Exchange Program Study Tour of professors and students from Guangxi University of Foreign Languages on Khmer Culture and Language held on 18th January 2019 Venue: Cambodia Hall on 10th Floor, UC Hosted by the School of Foreign Languages
Session 2: The University of Cambodia- Guangxi University of Foreign Languages Exchange Program Study Tour of professors and students from Guangxi University of Foreign Languages on Khmer Culture and Language held on 18th January 2019 Venue: Cambodia Hall on 10th Floor, UC Hosted by the School of Foreign Languages
On 18 January 2019, Dean of The Techo Sen School of Government and International Relations (TSS) of The University of Cambodia delivered a lecture on Cambodia-China Relations to a group of visiting students from Guangxi University on the sideline of their study tour at The University of Cambodia.
The University of Cambodia- Guangxi University of Foreign Languages Exchange Program Study Tour of professors and students from Guangxi University of Foreign Languages on Khmer Culture and Language held on 18th January 2019 Venue: Cambodia Hall on 10th Floor, UC Hosted by the School of Foreign Languages
On 12 January 2019, The Techo Sen School of Government and International Relations of The University of Cambodia hosted a talk on “The Future of Europe,” by H.E. Enda Kenny TD, former Prime Minister, Republic of Ireland (2011-2017), at Cambodia Hall, 10th Floor, The University of Cambodia, at 4:00 pm – 5:00 pm.

Total: 1271

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches