ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សានុសិស្សនៃអង្គការ Room to Read មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
UC Student Senate (UCSS) Election 13th Mandate,2019 Saturday,26th January 2019
(Live) Close UC Student Senate (UCSS) Election 13th Mandate,2019 Saturday,26th January 2019
(Live) Opening UC Student Senate (UCSS) Election 13th Mandate,2019 Saturday,26th January 2019
January 25, 2019, The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series: “Sharing Experience on Peacebuilding and Statebuilding”, by Her Excellency H.E. Felicidade de Sousa Guterres, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Kingdom of Cambodia, Conference Center, 5th floor, The University of Cambodia.
(Live) January 25, 2019, The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series: “Sharing Experience on Peacebuilding and Statebuilding”, by Her Excellency H.E. Felicidade de Sousa Guterres, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Kingdom of Cambodia, Conference Center, 5th floor, The University of Cambodia.
(Live) January 25, 2019, The ASEAN Ambassador Partner Lecture Series: “Sharing Experience on Peacebuilding and Statebuilding”, by Her Excellency H.E. Felicidade de Sousa Guterres, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic Republic of Timor-Leste to the Kingdom of Cambodia, Conference Center, 5th floor, The University of Cambodia.
សួស្តី UCers ទាំងអស់គ្នា ក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ អ្នកណាចាប់អារម្មណ៌ ចង់ក្លាយជាតំណាងដឹកនាំសភានិស្សិតអាណត្តិទី 13 ដែរទេ? អ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលតំណាងនិស្សិតរាប់ពាន់អ្នករបស់ UC ហើយថែមទាំងមានឱកាសជាច្រើន...

Total: 894

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches