សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Phnom Penh, 13 December 2017 “The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference”
The Opening Session of the Student Academic Leadership Conference in the Cambodia Hall on the 10th floor, and Presided Over by Dr. Kao Kim Hourn, The President of The University of Cambodia.
The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference.
(Live) “The Council for Research and Creativity presents at the Student Academic Leadership Conference”
The Opening Session of the Student Academic Leadership Conference in the Cambodia Hall on the 10th floor, and Presided Over by Dr. Kao Kim Hourn, The President of The University of Cambodia.
ឱកាសពិសេស!!! បានមកដល់ហើយ!!! បើកវគ្គសិក្សាថ្មី៦ភាសាក្នុងពេលតែ១នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា៖ ភាសាអង់គ្លេស បារាំង ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ និងថៃ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចូលសិក្សាថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ <​ច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និង សវនកម្ម>​ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧​(វគ្គ2)
(ផ្សាយផ្ទាល់÷) សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ <​ច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និង សវនកម្ម>​ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (វគ្គ1)

Total: 1175

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches