សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Congratulations to the winners of the UC Video Competition! The first place winners were awarded $500 each; the second place winners won $400 each, and the 3rd place winners earned $300 each.
Activity of TSS students in registration of term III in academic year 2016-2017.
Phnom Penh, 28 June 2017 " Family Court of Australia Management of Child Sexual Abuse Allegations" at The University of Cambodia
Phnom Penh, 28 June 2017 " Family Court of Australia Management of Child Sexual Abuse Allegations" at The University of Cambodia.
The University of Cambodia Scholarship Photo Competition The University of Cambodia is pleased to announce “The University of Cambodia Scholarship Photo Competition” for our participants who visited our booth during the “Education Fair” at AEON on 23 to 24 June 2017. Participants, please find your photo and start promoting it.
សកម្មភាពក្នុងស្តង់របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ ការសិក្សា នៅផ្សារទំនើប AEON ថ្ងៃទី 23-24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 The activity of The University of Cambodia booth during the "Education Fair" at Aeon from 23 to 24 June, 2017.
Friendly football match Brother FT vs UC Football team.
"The University of Cambodia celebrates its 14th anniversary on June 23, 2017, led by UC President H.E. Dr. Kao Kim Hourn"

Total: 1263

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches