សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
On July 18, 2017, The University of Cambodia-UC Organized The Farewell Meeting for EU-SHARE Mobility Program students under the chairmanship of H.E Dr. KAO Kim Hourn , Founder, Chairman of BoT and The President of The University of Cambodia-UC.
The Center for English Studies at The University of Cambodia is pleased to announce our new term which will start on July 31st, 2017 and we are now offering special scholarships to all students. Please register now!
The University of Cambodia “Undergraduate Final Centralized Examinations”
Close program the 3rd Training Workshop on Strengthening Internal Quality Assurance Organized by The University of Cambodia.
On July 05, 2017, the Skills and Career Development Center held the Public Speaking Graduation Ceremony to hand out the certificates of completion to the graduated public speaking students.
On July 05, 2017, the Skills and Career Development Center held the Public Speaking Graduation Ceremony to hand out the certificates of completion to the graduated public speaking students.
សកម្មភាពរបស់អង្គការ Caring For Cambodia ដែលបានដឹកនាំសិស្សចំនួន ១២នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដើម្បី ចុះមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល
The 3rd Training Workshop on Strengthening Internal Quality Assurance Organized by The University of Cambodia. 6-8 July 2017

Total: 1290

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches