សុខភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ


Our Activities
Students from Georgia Tech (USA) received a special lecture from the Dean of the Techo Sen School of Government and International Relations, Mr. Keo Chhea, where he discussed the ins and outs of ASEAN.
(Part2]Students from Georgia Tech (USA) visited The University of Cambodia on June 2, 2017 and members of the UC Student Senate taught them how to dance traditional Khmer style.
(Part1]Students from Georgia Tech (USA) visited The University of Cambodia on June 2, 2017 and members of the UC Student Senate taught them how to dance traditional Khmer style.
ការិយាល័យចុះឈ្មោះ និងផ្ដល់ពត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មី ដែលទីតាំងថ្មីនេះ គឺនៅទល់មុខការិយាល័យចុះឈ្មោះ និងផ្ដល់ពត៌មានចាស់។
We are one MV Final 31 May, 2017 created by CMC
Cambodia 2017 - Open Forum The ASEAN Dream
Please listen to Dr Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, give his remarks on
Please listen to Dr Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, give his remarks on "The ASEAN Dream - Rule of Law Importance" at the World Economic Forum which was held in Phnom Penh from May 10-12, 2017

Total: 1238

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches