សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពីការព្យួរការសិក្សាវគ្គទី១៖​ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ2017 ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨