សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី ការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី១ ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨​(កម្មវីធីសិក្សាជាខេមរភាសា)