សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ជាង ១៤០០ កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ (Khmer and English)