សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី២ចាប់ផ្តើមសិក្សា ពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨