សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រើប្រាស់ច្រកទ្វាររបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍