សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍កម្ពុជា ចក្ខុវិស័យ ២០៣០ ឆ្នាំ២០១៨ បានប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា