សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រគល់សញ្ញាបត្រ បណ្ឌិតកិត្តិយស និងសញ្ញាបត្រ លើកទី១២ ឆ្នាំ២០១៦នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា