សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការសម្ពោធបន្ទប់ Thakral Corporation Ltd និងការឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីន បន្សុទ្ធខ្យល់ WINIA ចំនួន១០០ គ្រឿង