សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផល ជាប់ជាស្ថាពររបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា EU-SHARE