សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពររបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា EU-SHARE