សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ទទួលបានជ័យលាភីលេខ ២ នៅក្នុងការប្រកួត ប្រជែងទីផ្សារមូលបត្រថ្នាក់តំបន់នៃធនាគារ CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 នៅទីក្រុងចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី