សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការលួចចូល និងប្រើប្រាស់ក្នុងគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា