សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មាន​ ស្តីពី​ ក្រុមការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សា ការងារអំពីការបញ្ចប់នូវសេចក្ដីព្រមព្រៀង នៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងគណប្រតិភូនៃក្រុមហ៊ុន មីយុង អ៊ីន ត្លូវ៉ាល់ (Myung In Gloval) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅបន្ទប់ប្រជុំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា