សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី អំពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន មីយុង អ៊ីន គ្លូវ៉ាល់ (Myung In Gloval) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដឹកនាំដោយលោក ចាង វុង ឆយ (Mr.Chang Woong Choi) ប្រធានក្រុមហ៊ុន នៅបន្ទប់ប្រជុំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។