សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការទទួលស្គាល់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Learning Programs)របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches