និស្សិតឆ្នើមប្រចាំវគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)