កាលវិភាគប្រឡងបព្ចាប់វគ្គសិក្សា (ខេមរោះភាសា) សំរាប់វគ្គសិក្សាទី៣៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី១៧ ដល់១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

http://uc.edu.kh/2017/02-10-2017/0002.pdf

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches