វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋាន និងបំពាក់កន្សែងដល់យុវជន កក្រក ថ្មី ចំនួន ១០០ នាក់ នៃក្លឹបយុវជន កក្រក ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា