សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់សញ្ញាបត្រសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយស ដល់បណ្ឌិត RIKHI Thakral ។(ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះ ២៤ ១០ ២០១៩)