កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី៣និងប្រឡងឡើងវិញបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។


Our Activities
November 26, 2019 The Study Visit of students and faculty members of Universitas Pembangunan Nasional
ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានាពេលចុងសប្ដាហ៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
On Friday, 22 November 2019, The University of Cambodia hosted the “UC President's Meeting with the Students-Session 1” at the SEATV Auditorium.
On 22 November 2019, the Skills and Career Development Center hosted the UC Public Speaking Show.
The Conferment of the Honorary Doctoral Degree on H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and Eminent Person of the g7+, at SEATV Auditorium (at The University of Cambodia Main Campus) on Wednesday, 20th November 2019.
On November 20, 2019, The University of Cambodia Student Senate (UCSS) hosted an event called the
Press Release On Appointing Dr. Nhor Sanhei as the Vice President for Academic Affairs
Announcement on The Conferment of the Honorary Doctoral Degree on H.E. Kay Rala Xanana Gusmão

Total: 1211