ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររង វគ្គទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ -២០២០។ សម័យប្រឡង: ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


Our Activities
Undergraduate Mid-Term Centralized Examinations, Term II,2016-2017 (Exam Date: May 22 to 28, 2017)
UC Midterm Centralized Exam, Term 2 (2016-2017) Phnom Penh, 26 May, 2017.
The Center for English Studies at The University of Cambodia is pleased to announce our new term which will start on May 29th, 2017 and we are now offering special scholarships to all students. Please register now!
Do you know what the College of Media and Communications (CMC) is? Let's listen to one of our CMC students sharing her experience studying at UC.
The students of ESL and IEP Programs at The Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia (UC) are taking their final term exam on May 19th , 2017. Since 2003 we have created and implemented a culture of "No Cheating" to boost the quality of education. Please note that our new term (term 4) starts on May 29th, 2017. Thank you for your support.
ឱកាសសិក្សាភាសាបារាំង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ!
The Center for English Studies at The University of Cambodia is pleased to announce our new term which will start on May 29th, 2017 and we are now offering special scholarships to all students. Please register now!
The University of Cambodia (UC) encourages its students who are interested to participate in the SEATV's Gems Being Crafted 2017 Competition.

Total: 1434

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches