ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១រោច ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សូមស្វាគមន៍


Our Activities
ការថ្លែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ ដោយឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សា រ៉ាត់
Welcome to the College of Media and Communications
The 3rd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor H.E. Masajuro Shiokawa, former Minister of Finance of Japan, with its third Honorary Doctorate in Humanity in 2004.
The 2nd Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Dr. Rikhi Thakral, Executive Director of the Thakral Group of Companies, with its second Honorary Doctorate in Humanity in 2004.
The 1st Recipient: The University of Cambodia (UC) was indeed pleased to recognize and honor Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, with its first Honorary Doctorate in Political Science in 2004.
H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and President of The University of Cambodia, confered the Honorary Doctorate in Military Science from the Techo Sen School of Government and International Relations of The University of Cambodia on H.E. Gen. Eth Sarath, Deputy Commander-in-Chief and Chief of Joint Staff of RCAF, (on Saturday, October 3th, 2020, at the Southeast Asia Television Auditorium.)
My Choice for My Study Is The University of Cambodia. How About You? #UCCambodia #TFSB
An international student at The University of Cambodia by Ms. Jufina

Total: 1378

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches