និស្សិតឆ្នើមប្រចាំវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)


Our Activities
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្តូរកាលបរិច្ឆេទរៀបចំពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភីដល់ និស្សិតទទួល អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។
On 17 November 2017 the management team at UC attended a sharing session on the “Alignment of Teaching Methods and Assessments to Student Learning Outcomes.”
កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី៣និងប្រឡងឡើងវិញបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅថ្ងៃទីមួយ សម្រាប់ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រលងចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង​ជំនាន់ទី៩ លើកទី២និង​ ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាន់ទី១៦ លើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨
ភ្នំពេញថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពរបស់សិស្សនិសិត្សនៅសប្តាហ៍ទីមួយ ដែលទើបតែចូលសិក្សា នៅវគ្គទីមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។
Phnom Penh November 8, 2017 UC distinguished lecture on "Socialism with Chinese Characteristics for a New Era" by H.E. Xiong Bo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Kingdom of Cambodia.
Phnom Penh November 8, 2017 The Chinese Room Inauguration.

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches