និស្សិតឆ្នើមប្រចាំវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)


Our Activities
The University of Cambodia welcomes all students back for the second day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 7, 2017. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 6, 2017 in evening session. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
Orientation on Foundation-Year Programs.
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 6, 2017. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
ឱកាសពិសេស បានមកដល់ហើយដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក សំពះព្រះខែ ខាងមុខនេះ!!! សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ចាប់ពី៤០% សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសា អង់គ្លេស បារាំង ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េ។
រាល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់កម្ពុជាតែងតែលេីកឡេីងនៅ ក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចទូរទស្សន៍អាសុីអាគ្នេយ៍
The University of Cambodia welcomes all students back for the first day of classes for Term I, Academic Year 2017-2018 on November 6, 2017. You can feel the excitement of students who are ready to learn and meet both old and new friends at the UC campus!
Orientation on Foundation-Year Programs.

Total: 1480

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches