ផ្សាយផ្ទាល់៖ការទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សដាក់ពាក្យ ចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩។(សូមប្រញាប់រួសរាន់ ឡើង!ផុតកំណត់ទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍១០០% នៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩។)


Our Activities
Maybank Go Ahead Challenge- MGAC2017 Campus Level at The University of Cambodia
Naga World presentation on "How to be Successful in Seeking a Job"
The UC Horticulture Club (UCHC) is now in a full swing to make the UC campus beautiful and clean.
Phnom Penh, 07th June 2017, On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the “How to keep students highly motivated in learning” short course, which will be held on Thursday, June 08, 2017 from 2:00 PM to 5:00 PM in Room 508, 5th floor.
Part 2, Cambodia Economic Update April 2017
Part 1, Cambodia Economic Update April 2017
Cambodia Economic Update April 2017 Staying Competitive Through Improving Productivity Organized by The World Bank Group
Attention UC students and alumni! UC is hosting a video competition and we want YOU to participate.

Total: 1434

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches