ផ្សាយផ្ទាល់៖ការទទួលស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សដាក់ពាក្យ ចុះឈ្មោះប្រឡងអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩។(សូមប្រញាប់រួសរាន់ ឡើង!ផុតកំណត់ទទួលពាក្យអាហារូបករណ៍១០០% នៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩។)


Our Activities
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
"Alumni Association Established at Gathering” by Tim Vutha FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #TFSB #UCambodia #UCPhnomPenh
"Indian University Inks MOU” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
https://uc.edu.kh/.../cjis/CJIS%201(1)%2031%20Minehan.pdf) UC Research and Publications in 2016: This article is from The Cambodian Journal of International Studies (Volume 1, Issue 1, December 2016), pp. 31-39. This is a journal of The University of Cambodia. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh/5364/">"The Internet for Everyone" by Michael Minehan, The University of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia 👉(Read more--> https://uc.edu.kh/.../cjis/CJIS%201(1)%2031%20Minehan.pdf) UC Research and Publications in 2016: This article is from The Cambodian Journal of International Studies (Volume 1, Issue 1, December 2016), pp. 31-39. This is a journal of The University of Cambodia. #UCCambodia #UCResearchandPublication #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
"Book Donations Expand Toshu Fukami Library” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 2, March 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
UC staff prepared to travel...to make blood donation. #UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1660

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches